لیست قیمت ترموستات دیجیتال ترموتک

لیست قیمت ترموستات دیجیتال ترموتک به ترتیب زیرمیباشد. برای خرید هر یک از محصولات زیر میتوانید با سایت تماس حاصل نمایید .تمامی محصولات در لیست موجود بوده و همچنین قیمتها نیز با توجه به نوسانات بازار ثابت است.

لیست قیمت ترموستات دیجیتال ترموتک

لیست قیمت ترموستات دیجیتال سری TS

TS2-01 :

ترموستات/تایمر، یک رله خروجی ، رنج دمایی – ۵٠ تا ١۵٠ درجه ، نمایشگر سه رقمه یکدھم اعشار ، ابعاد ٧٣ در ٣۴ ، به ھمراه سنسور NTC با 2 متر کابل

قیمت 370000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

TS2-02 :

ترموستات/تایمر، دو رله خروجی ، رنج دمایی – ۵٠ تا ١۵٠ درجه ، نمایشگر سه رقمه یکدھم اعشار ، ابعاد ٧٣ در ٣۴ ، به ھمراه سنسور NTC با 2 متر کابل

قیمت 400000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

TS2-03 :

ترموستات/تایمر، سه رله خروجی ، رنج دمایی – ۵٠ تا ١۵٠ درجه ، نمایشگر سه رقمه یکدھم اعشار ، ابعاد ٧٣ در ٣۴ ، به ھمراه سنسور NTC با 2 متر کابل

قیمت 440000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

TS2-21 :

ترموستات/تایمر، یک رله خروجی ، رنج دمایی – ١٠٠ تا ٢۵٠ درجه ، نمایشگر سه رقمه ، ورودی سنسور PT100 سه سیمه توانایی اندازه گیری مقاومت مسیر ، ابعاد ٧٣ در ٣۴

قیمت 380000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

TS2-22 :

ترموستات/تایمر، دو رله خروجی ، رنج دمایی – ١٠٠ تا ٢۵٠ درجه ، نمایشگر سه رقمه ، ورودی سنسور PT100 سه سیمه توانایی اندازه گیری مقاومت مسیر ، ابعاد ٧٣ در ٣۴

قیمت 400000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

لیست قیمت ترموستات دیجیتال سری PL

PL2-11 :

ترموستات/تایمر، دو خروجی ، ورودی مولتی ترموکوپل ، ابعاد ٧٣ در ٣۴ –

١١٠٠ درجه – تایپ ل – ١٣۶٠ درجه- تایپ K – ١٧۶٠ درجه ، – تایپ S-

نمایشگر ۴ رقمه ، دقت دھم اعشار،خروجی اول رله/ SSR، خروجی دوم رله

قیمت 450000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

PL2-22:

ترموستات/تایمر، دو خروجی ابعاد ٧٣ در ٣۴ ، ورودی PT100 ، رنج دمایی – ١٩٩٫٩ تا ۶۵٠٫٠ درجه ،نمایشگر ۴ رقمه ،

دقت دھم اعشار،خروجی اول رله/ SSR، خروجی دوم رله

قیمت 450000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…

لیست قیمت ترموستات دیجیتال سری PT

PT9:


ترموستات قابلیت برنامه ریزی/مرحله ای ،٩٩ مرحله ، ١٠ الگو ١٠ مرحله ، ورودی K,J,T,R,B,S,N,PT100،مولتی ٠ تا ١٨٠٠ درجه ، دقت یکدھم درجه ،دو خروجی رله ، یک خروجی SSR ، چهار مدل رمپ ، خروجی آلارم ، ابعاد ٩۶ در ٩۶ ، در ٢٢ عملکرد فانکشن، خروجی آلارم برای عملکرد پروسه، نمایشگر به صورت پروسه

قیمت 850000 هزار تومان اطلاعات بیشتر…