ترموستات 4 مرحله ای ترموتک thermo tech

دو خروجی رله و SSR قابلیت کنترل به روش ست پوینت ، تایمر ،PID کنترل ، برنامه ریزی مرحله ای

مقایسه